DigiGov – Toppledarforum för ett smartare Sverige


DigiGov arrangeras av SKL i samarbete med Regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering.

För att öka takten och bli mer effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma insatser med tydliga prioriteringar. Arbetet med digitalisering behöver vara brett och involvera flera olika aktörer. Därför samlas nu de högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, näringsliv och akademi för att under två dagar tillsammans föra en strategisk diskussion kring vart det offentliga Sverige är på väg och vad som behöver göras framåt.

På regeringens blogg Digitalt först finns en sammanfattning av resultatet från förra årets DigiGov och det Öppna rådet.
Läs inlägget här.
 

Varför?

Digitaliseringen är en av vår tids viktigaste samhällsförändrande krafter. Politiska prioriteringar, näringslivets investeringar och civilsamhällets engagemang har gjort att Sverige idag har en digital infrastruktur och en digital kompetens som få andra länder kan matcha. Vi ser dock att andra länder har kommit längre när det gäller hur myndigheter, regioner, kommuner och landsting utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Särskilt gäller det samverkande e- tjänster som utgår från medborgarnas behov.

DigiGov grundar sig i avsiktsförklaringen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten för en digital förnyelse av det offentliga Sverige. Vi måste bli bättre på att utnyttja de resurser vi redan har och samarbeta med både näringsliv, akademi och civilsamhälle för att tillsammans skapa en samverkande och innovativ förvaltning.

Hur?

För att uppfylla ambitionen bakom avsiktsförklaringen genomförs nu ett gemensamt toppledarforum.

Dagarna är uppbyggda kring våra viktigaste samhällsutmaningar och hur digitalisering, innovation och samverkande initiativ kan vara en viktig del av lösningen. Du kommer bland annat få ta del av erfarenheter från andra beslutsfattare, ledare och experter som tagit sig an utmaningarna och genomfört förändringsinitiativ. Under dagarna kommer även ansvariga ministrar samt ledare från SKL att presentera sin bild av Sverige idag samt de satsningar som ligger till grund för att möta våra utmaningar genom digitalisering.

Dialog och det personliga mötet ligger i fokus. Du kommer få möjlighet att ge inspel till regeringen kring nationella satsningar samt reflektera kring dina egna utmaningar och möjligheter tillsammans med aktörer som kan vara en del i din lösning.

KONFERENSDELTAGARE (INKL ÖPPNA RÅDET)

6800 SEK

5-6 december. 6800 kr (ord. pris) 5500 kr (inbjuden av regeringen/SKL)

Våra viktigaste samhällsutmaningar

Vi kommer att samtala kring hur vi kan möta våra viktigaste samhällsutmaningar genom innovation, samverkan och digitalisering. Vi fokuserar på utmaningar inom följande områden:

Utbildning, forskning och kompetens – Grunden för en ökad digital kompetens
Hälsa, vård och omsorg – Smart välfärd för framtidens utmaningar  
Arbete, tillväxt och integration – Smart företagande som förenklar för alla
Samhällsbyggnad, infrastruktur och smarta städer – Digital infrastruktur som gemensam grund

Under DigiGovs andra dag finns möjlighet att, under ledning av SKLs programansvariga, i break out sessions fördjupa dig ytterligare inom en av samhällsutmaningarna.

Kopplat till den utmaning du valt kommer du få möjlighet att:
– Dela med dig av dina egna framgångsrika exempel och ta del av andras erfarenheter.
– Diskutera dina utmaningar tillsammans med kollegor och aktörer som kan vara en del i lösningen.

Läs en mer utförlig beskrivning av samhällsutmaningarna här.

Öppna Rådet

Regeringens Öppna råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige arrangeras under DigiGovs första dag.

I år fokuserar vi på regeringens satsningar på digital förvaltning. Satsningar genomförs inom ramen för förändringsprogrammet ”Digitalt först” som ligger till grund för samarbetet mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. Vi fokuserar på följande satsningar:

Förbättrad styrning av det offentliga Sveriges digitalisering
Regeringens satsning på öppna data och datadriven innovation
Innovationslabb i det offentliga
Samverkande initiativ i nutid och framtid

Under DigiGovs första dag finns möjlighet att, under ledning av de ansvariga för regeringens satsningar, fördjupa dig inom en av dem.

Under det område du valt kommer du få:
– En presentation av nuläge, lärdomar och framtidstankar.
– Diskutera dina egna utmaningar och möjligheter kopplat till satsningen.
– Göra inspel kring regeringens kommande prioriteringar.

Läs mer om det Öppna rådet och de valbara satsningarna här.

SAMARBETSPARTNERS

GULDPARTNER

PARTNER

MEDIAPARTNER

SILVERPARTNERS