Quantcast
|

Om DigiGov

Vårt samhälle står inför ett antal stora utmaningar

Vi behöver klara vår välfärd med hög kvalitet för mindre medel, jobben behöver bli fler samtidigt som vi saknar kompetens inom viktiga framtidsyrken, urbaniseringen ställer stora krav på bostadsbyggande och service och svenska företag behöver gynnsamma förutsättningar att växa på en såväl lokal och global marknad. Utöver detta möter vi just nu den största folkvandringen i vår tid där frågor som migration och integration kräver helt nya lösningar. Samhällets grundstenar står inför stora förändringar som utmanar vårt sätt att styra det offentliga Sverige. 

DigiGov är uppbyggt kring fyra samhällsutmaningar som sammanfattat regeringens sex prioriterade fokusområden för digitalisering. Under respektive utmaning ligger förändring i fokus och lyfter fram inspirerande fallstudier och exempel från Sverige såväl som internationella sammanhang.

smartare välfärd

– Hur jobbar vi smartare inom välfärdssverige?

Genom digitalisering kan verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner bli mer tillgängliga, effektivare och göra vardagen enklare för både invånarna och medarbetarna. Med andra ord: en smartare välfärd. Nya teknologier innebär nya möjligheter. Tekniken i sig är inte en utmaning utan hur tekniken kan användas för att stimulera nya arbetssätt, och på så sätt öka såväl effektivitet som kvalitet i välfärden.
I detta ligger frågor som:

 • Hur hanterar vi en åldrande befolkning, kompetensförsörjningen och samverkan mellan olika sektorer på ett smartare sätt?
 • Hur säkrar vi att våra trygghetssystem klarar av framtidens utmaningar?
 • Hur kan digitaliseringen medföra en välfärd som utgår från individen?

Tillväxt och arbete i en digital värld

– Hur kan vi dra nytta av svensk innovationskraft?

Digitaliseringen leder till en kompetensväxling i hela vårt samhälle och arbetsmarknaden är under tryck. I takt med den teknologiska utvecklingen efterfrågas nya teknologiska färdigheter på arbetsmarknaden snabbare än utbildningar hinner anpassa sig, och överlevnadsförmågan kommer baseras på hur duktiga vi är att hantera förändringar.
I detta ligger frågor som:

 • Hur säkrar vi kompetens i de branscher där vi idag och framöver ser brister?
 • Hur ser framtidens kunskap och kompetens ut?
 • Hur underlättar vi för företag att starta och utveckla företag på en global, digital marknad?
 • Hur finansiera välfärden i en delningsekonomi?

Det hållbara samhällsbyggandet

 Hur bygger vi ett smartare och mer hållbart samhälle?

Genom ny teknik kan vi bygga ett nytt samhälle där tekniken möjliggör smarta lösningar. Våra städer blir smartare genom nya transportsätt, effektiv energianvändning, nya sätt till sophantering och nya sätt att bygga fastigheter. Genom inbyggda lösningar kan vi analysera data för förbättrad hantering – och få självreglerande lösningar. Lär dig grunderna i kasinospel. I morgondagens samhälle är Internet och höghastighetsnät en hygienfaktor, som behöver uppfylla höga krav på säkerhet och robusthet.

 • Hur bygger vi smarta städer och intelligenta transportsystem?
 • Hur kan svenska lösningar nyttjas till att lösa globala miljöutmaningar – på andra marknader?
 • Hur ser nästa generations internet egentligen ut? (maximal-bonus.com)

Samhället och individen

Hur ökar vi delaktigheten och egenmakten i ett digitalt samhälle?

Digitaliseringen har möjlighet att öka de globala inkomstnivåerna och förbättra livskvaliteten för människor i hela världen. Tekniken gör det möjligt att kunna påverka samhället på ett helt annat sätt genom nya sätt att delta i diskussionen och få insyn i offentliga verksamheter. Medborgaren blir inte bara medskapare – utan producent av tjänster, exempelvis genom öppen data. Samtidigt finns frågor att hantera, kring de digitala spår vi lämnar efter oss.
Frågor kring informationssäkerhet, sekretess och spårbarhet behöver lösas för att tilliten till tekniken ska bestå.

 • Hur kan medborgaren bjudas in som medskapare, för ökad delaktighet och innovation?
 • Hur hanterar vi de som halkar efter?
 • Hur får individen makt över sin information?
 • Hur skyddar vi kunskap och information i en allt snabbare digital värld?