Internet of Things i skolan

Internet of Things i skolan

Uppkopplade blöjor med vätskesensor i förskolan? Registrering av ansiktsgeometri för automatisk närvaroregistrering i klassrummet? Monitorering av lärarens rörelsemönster i undervisningssituationen? 

Internet of Things – sakernas internet – kan appliceras på en mängd olika sätt i skolmiljö. Detta är på många sätt ett outforskat område med stora möjligheter men väcker också frågor kring etik, integritet, säkerhet, juridik och teknik. 

Här får du veta mer om det Vinnovafinansierade strategiska innovationsprojektet ”IoT Hubb skola” där IoT testas skarpt i skolmiljö för att bygga den kunskapsbas som alla verksamma i skolan behöver ha tillgång till.

Du kommer att få del av de initala fynden från tre rapporter kring tillgänglig tekniklösningar, etiska och juridiska avväganden samt identifierade behov i skolan.