Våra viktigaste samhällsutmaningar

De utmaningar vi står inför

Under de närmaste åren kommer befolkningen i Sverige att växa och det är
framförallt andelen barn och unga och äldre som blir fler, samtidigt som antalet
i yrkesför ålder inte ökar i samma takt. Detta innebär att färre ska försörja fler framöver. Vi behöver därför hitta sätt att genom digitalisering och nya arbetssätt minska kostnader och samtidigt fortsätta skapa en smartare välfärd.

I anslutning till varje utmaning som behandlas kommer det finnas möjlighet att diskutera och ge inspel kring:

  • Var finns den största potentialen av digitaliseringen inom respektive samhällsutmaning?
  • Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att möta välfärdens utmaningar?

Hur kan vi möta utmaningarna genom samverkan och digitala initiativ

Under Digigov kommer vi att tillsammans fördjupa oss i hur digitaliseringen kan hjälpa oss möta våra viktigaste samhällsutmaningar inom fyra valbara sessioner: Arbete, tillväxt och omställning, Hälsa, vård och omsorg, Utbildning, forskning och kompetens, Samhällets infrastruktur och smarta städer. Med hjälp av exempel på smarta digitala lösningar, arbetssätt och samverkansinitiativ inom det offentliga kommer vi diskutera hur vi kan bemöta utmaningarna för det offentliga uppdraget inom respektive samhällsutmaning.

Arbete, tillväxt och omställning

När Sverige tidigare tagit stora kliv framåt i tillväxt och utveckling, har det skett genom teknikutveckling. Allt talar för att vi både behöver och kan använda digitaliseringens möjligheter till ett motsvarande steg. Och här gäller det för offentlig sektor att hänga med, för att gynna Sverige som helhet. Fram till 2025 kommer de invånare som är i arbetsför ålder, dvs. mellan 15 och 74 år att minska i relation till efterfrågan på välfärdstjänster. Det förutsätter en snabb omställning av affärsmodeller, arbetssätt, lärande… Hur kan vi bli bättre på att med hjälp av digitaliseringens möjligheter öka förutsättningarna att ta tillvara kompetens och klara välfärdsutmaningarna?

Moderator

Annika Londono Öst, Programansvarig Avdelningen för digitalisering SKL

Utbildning, forskning och kompetens - grunden för en ökad digital kompetens

Dagens snabba förändringstakt och teknikutveckling förändrar snabbt kompetenskraven på arbetsmarknaden och många branscher upplever att de har svårt att rekrytera rätt kompetens. Skolan står inför utmaningen att öka elevernas resultat men framförallt skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Samtidigt ökar kostnaderna och många kommuner står inför investeringsbehov inför ökande årskullar. Den utveckling som följer med digitalisering kan innebära fantastiska möjligheter till lärande, minskad administration och bättre stöd till elever. Hur blir vi bättre på att använda digitaliseringen för att möta utmaningarna?

Moderator

Annika Agélii Genlott, Ansvarig projektledare för #skolDigiplan

Samhällets infrastruktur och smarta städer – Digital infrastruktur som gemensam grund

I de flesta svenska städer råder bostadsbrist, samtidigt som beståndet i många fall måste renoveras, ersättas eller byggas om. Urbaniseringen ställer höga krav på infrastrukturen och hur vi planerar våra städer. Samtidigt har vi de senaste åren har vi sett ett antal olika användningsområden växa fram, där digitaliseringen kan hjälpa oss att skapa en smartare stad. Vilka möjligheter finns för en effektivare försörjning av viktiga samhällstjänster som el, väg, vatten och värme? Hur kan vi blir bättre att använda tekniska landvinningar för att bygga ett hållbart samhällsbyggande?

Moderator

Peter Haglund, Chef för sektionen för Infrastruktur och fastigheter på SKL

Hälsa, vård och omsorg – Smart välfärd för framtidens utmaningar

Hälso- och sjukvården står inför utmaningar. Den demografiska utvecklingen, med snabbt växande befolkning, innebär att behoven och  förväntningarna ökar på vård och omsorg. Samtidigt innebär digitaliseringen helt nya och bättre förutsättningar att ge patienter tillgång till god vård på egna villkor. Analyser visar också på en besparingspotential på uppskattningsvis 180 miljarder om året om vården digitaliserades i större utsträckning. Hur kan vi blir bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg?

Moderatorer

Patrik Sundström, Programansvarig för ehälsa SKL
Jenni Nordborg, Chef regeringen Life Science kontor