Våra viktigaste samhällsutmaningar

De utmaningar vi står inför

Under de närmaste åren kommer befolkningen i Sverige att växa och det är
framförallt andelen barn och unga och äldre som blir fler, samtidigt som antalet
i yrkesför ålder inte ökar i samma takt. Detta innebär att färre ska försörja fler framöver. Vi behöver därför hitta sätt att genom digitalisering och nya arbetssätt minska kostnader och samtidigt fortsätta skapa en smartare välfärd.

I anslutning till varje utmaning som behandlas kommer det finnas möjlighet att diskutera och ge inspel kring:

  • Var finns den största potentialen av digitaliseringen inom respektive samhällsutmaning?
  • Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter
    för att möta välfärdens utmaningar?
  • Vilka är de framgångsrika exemplen och hur kan de spridas till fler?

Hur kan vi möta utmaningarna genom samverkan och digitala initiativ

Under Digigovs kommer vi att tillsammans fördjupa oss i hur digitaliseringen kan
hjälpa oss möta våra viktigaste samhällsutmaningar inom fyra valbara sessioner: Arbete, tillväxt och omställning, Hälsa, vård och omsorg, Utbildning, forskning och kompetens och Samhällsbyggnad, infrastruktur och smarta städer. Med hjälpa av  exempel på smarta digitala lösningar, arbetssätt och samverkansinitiativ inom det offentliga kommer vi diskutera hur vi kan bemöta utmaningarna för det offentliga uppdraget inom respektive samhällsutmaning.

Arbete, tillväxt och omställning

Digitaliseringen leder till en kompetensväxling i hela vårt samhället och behovet av att skapa konkurrenskraftiga företag växer. Samtidigt som Sverige behöver bli bättre på integration av nyanlända och leverera en allt smartare välfärd för fler. Fram till 2025 kommer antalet personer mellan 15 och 74 år, som bor i Sverige och är födda i Norden, att minska med 100 000 invånare, samtidigt som antalet personer i samma ålder som kommer från andra länder ökar med 455 000. Om vi ska få ökad sysselsättning är det från denna grupp sysselsättningen måste komma. Hur kan vi bli bättre på att med hjälp av digitaliseringens möjligheter öka integrationen och få fler i arbete?

Sessioner i denna samhällsutmaning publiceras inom kort.

Utbildning, forskning och kompetens - grunden för en ökad digital kompetens

Dagens snabba förändringstakt och teknikutveckling förändrar snabbt kompetenskraven på arbetsmarknaden och många branscher upplever att de har svårt att rekrytera rätt kompetens. Skolan står inför utmaningen att öka elevernas resultat men framförallt skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Samtidigt ökar kostnaderna och många kommuner står inför investeringsbehov inför ökande årskullar. Den utveckling som följer med digitalisering kan innebära fantastiska möjligheter till lärande, minskad administration och bättre stöd till elever. Hur blir vi bättre på att använda digitaliseringen för att möta utmaningarna?

Samhällsbyggnad, infrastruktur & smarta städer – Digital infrastruktur som gemensam grund

Moderator: Peter Haglund, sektionschef för Infrastruktur och fastigheter på SKL I de flesta svenska städer finns utmaningen med ett fastighetsbestånd och en infrastruktur som i många fall måste renoveras, ersättas och kompletteras. Utmaningen ger samtidigt stora möjligheter att använda digitalisering för att skapa en smartare stad. Vilka möjligheter finns för en effektivare försörjning av viktiga samhällstjänster som el, väg, vatten och värme? Hur kan öppenhet och data bidra till effektivisering och utveckling? Vilka tekniska landvinningar kan vi använda för att bygga hållbara och smarta städer?

Sessioner i denna samhällsutmaning publiceras inom kort.

Hälsa, vård & omsorg – Smart välfärd för framtidens utmaningar

Hälso- och sjukvården står inför utmaningar. Den demografiska utvecklingen, med snabbt växande befolkning, innebär att behoven och  förväntningarna ökar på vård och omsorg. Samtidigt innebär digitaliseringen helt nya och bättre förutsättningar att ge patienter tillgång till god vård på egna villkor. Analyser visar också på en besparingspotential på uppskattningsvis 180 miljarder om året om vården digitaliserades i större utsträckning. Hur kan vi blir bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg?