Samhällsutmaningarna – Valbara sessioner

Våra viktigaste samhällsutmaningar

Under respektive utmaning ligger förändring i fokus och i programmet lyfts inspirerande fallstudier och exempel från de som kommit längst i Sverige såväl som i internationella sammanhang. Under DigiGovs andra dag finns möjlighet att i break out sessions fördjupa dig ytterligare inom en av samhällsutmaningarna.

Här kommer antal kortare case presenteras där digitala lösningar och samverkansinitiativ har använts för att lösa de offentliga uppdraget på ett smartare sätt inom respektive samhällsutmaning.

Kopplat till den utmaning du valt kommer du få:

– Dela med dig av dina egna framgångsrika exempel och ta del av andras erfarenheter.
– Diskutera dina utmaningar tillsammans med kollegor och aktörer som kan vara en del i lösningen.

Arbete, tillväxt och integration – Smart företagande som förenklar för alla

Digitaliseringen leder till en kompetensväxling i hela vårt samhälle – samtidigt som arbetsmarknaden är under tryck. I takt med den teknologiska utvecklingen efterfrågas nya färdigheter. Konkurrensen på arbetsmarknaden ökar och behovet av konkurrenskraftiga företag växer.

Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?
Hur underlättar vi för företag att starta och utvecklas på en global, digital marknad?
Hur kan det offentliga arbeta tillsammans med näringslivet och digitala innovatörer?


Hälsa, vård & omsorg – Smart välfärd för framtidens utmaningar

Genom digitala lösningar kan offentlig verksamhet bli mer tillgänglig, effektiv och möjliggör en enklare vardag för både invånare och medarbetare. Med andra ord: en smartare välfärd. Inom hälsa, vård och omsorg står vi dock inför stora utmaningar med en allt åldrande befolkning, samtidigt som resurserna minskar. Samordning och samverkan mellan olika huvudmän pekas ut som en lösning men här finns en stor utvecklingspotential.

Hur hanterar vi allt högre förväntningar på vården samtidigt som resurserna krymper?
Hur skapar vi framtidssäkra lösningar för en smartare välfärd?
Hur kan det offentliga arbeta tillsammans med näringslivet och digitala innovatörer?


Utbildning, forskning och kompetens – Grunden för en ökad digital kompetens

Digital mognad och digital kompetens är kunskaper och färdigheter vi idag ser som allt viktigare grundförutsättningar för ett livslångt lärande samt för att kunna känna delaktighet i så väl samhällsliv som arbetsliv. Utvecklingstakten går snabbt och utbildningsväsendet hinner inte anpassa sig till behovet på arbetsmarknaden. Digitalt lärande i världsklass och en ökad digitalisering av våra utbildningsväsenden utgör ett viktigt medel för hur Sverige ska kunna säkerställa en hög digital kompetens.

Hur arbetar vi proaktivt med att stärka kompetens i de branscher där vi idag och framöver brister?
Hur säkerhetsställer vi den digitala kompetensen hos alla i samhället?
Hur kan det offentliga arbeta tillsammans med näringslivet och digitala innovatörer?


Samhällsbyggnad, infrastruktur & smarta städer – Digital infrastruktur som gemensam grund

De senaste åren har vi sett ett antal olika användningsområden växa fram, där digitaliseringen hjälper oss att se problem och hitta lösningar för att på så vis skapa en alltmer effektiv och välfungerande stad. Konceptet ”smart cities” har kopplat samman våra tekniska förutsättningar i form av IT-infrastruktur med verksamhetsnära infrastruktur inom bland annat el, vatten, transporter. Samtidigt ser vi i Sverige att det här finns en stor utvecklingspotential.

Hur bygger vi smarta städer och intelligenta transportsystem?
Vilken typ av digital infrastruktur behöver komma på plats?
Hur kan det offentliga arbeta tillsammans med näringslivet och digitala innovatörer?