DigiGov – Toppledarforum för ett smartare Sverige

DigiGov arrangeras av SKL i samarbete med Regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering.

För att öka takten och bli mer effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma insatser med tydliga prioriteringar. Arbetet med digitalisering behöver vara brett och involvera flera olika aktörer. Därför samlas nu de högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, näringsliv och akademi för att under två dagar tillsammans föra en strategisk diskussion kring vart det offentliga Sverige är på väg och vad som behöver göras framåt.

På regeringens blogg Digitalt först finns en sammanfattning av resultatet från förra årets DigiGov och det Öppna rådet.

Varför?

Digitaliseringen är en av vår tids viktigaste samhällsförändrande krafter. Politiska prioriteringar, näringslivets investeringar och civilsamhällets engagemang har gjort att Sverige idag har en digital infrastruktur och en digital kompetens som få andra länder kan matcha. Vi ser dock att andra länder har kommit längre när det gäller hur myndigheter, regioner, kommuner och landsting utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Särskilt gäller det samverkande e- tjänster som utgår från medborgarnas behov.

DigiGov grundar sig i avsiktsförklaringen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten för en digital förnyelse av det offentliga Sverige. Vi måste bli bättre på att utnyttja de resurser vi redan har och samarbeta med både näringsliv, akademi och civilsamhälle för att tillsammans skapa en samverkande och innovativ förvaltning.

Hur?

För att uppfylla ambitionen bakom avsiktsförklaringen genomförs nu ett gemensamt toppledarforum. Dagarna är uppbyggda kring våra viktigaste samhällsutmaningar och hur digitalisering, innovation och samverkande initiativ kan vara en viktig del av lösningen. Du kommer bland annat få ta del av erfarenheter från andra beslutsfattare, ledare och experter som tagit sig an utmaningarna och genomfört förändringsinitiativ. Under dagarna kommer även ansvariga ministrar samt ledare från SKL att presentera sin bild av Sverige idag samt de satsningar som ligger till grund för att möta våra utmaningar genom digitalisering.

Dialog och det personliga mötet ligger i fokus. Du kommer få möjlighet att ge inspel till regeringen kring nationella satsningar samt reflektera kring dina egna utmaningar och möjligheter tillsammans med aktörer som kan vara en del i din lösning.

Våra viktigaste samhällsutmaningar 

Under de närmaste åren kommer befolkningen i Sverige att växa och det är framförallt andelen barn och unga och äldre som blir fler, samtidigt som antalet i yrkesför ålder sjunker. Detta innebär att färre ska försörja fler framöver. Dessutom ökar invånarnas krav på mer digital service och på att i högre grad kunna kommunicera med verksamheter inom offentlig sektor. Vi behöver därför bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov, hitta nya arbetssätt och dessutom minska kostnaderna.

Under DigiGov kommer vi att tillsammans fördjupa oss i hur digitaliseringen kan hjälpa oss möta våra viktigaste samhällsutmaningar:

– Arbete, tillväxt och integration
– Hälsa, vård och omsorg
– Utbildning, forskning och kompetens
– Samhällsbyggnad, infrastruktur och smarta städer

Vi kommer att diskutera möjligheter som finns inom det offentliga att möta samhällsutmaningarna genom smarta digitala lösningar, nya arbetssätt och samverkansinitiativ, samt vad du som ledare behöver göra för att ta tillvara på dessa möjligheter.

IPO bilder

Vad är en IPO?

IPO står för ”initial public offering” översatt till svenska börsnotering/notering. Det innebär den första försäljningen av aktier som som emitterats av ett AB/bolag. Innan ett

Read More »

SAMARBETSPARTNERS

GULDPARTNER