Våra viktigaste samhällsutmaningar

De utmaningar vi står inför

Under de närmaste åren kommer befolkningen i Sverige att växa och det är framförallt andelen barn och unga och äldre som blir fler, samtidigt som antalet i yrkesför ålder inte ökar i samma takt. Detta innebär att färre ska försörja fler framöver. Vi behöver därför hitta sätt att genom digitalisering och nya arbetssätt minska kostnader och samtidigt fortsätta skapa en smartare välfärd. 

Hur kan vi möta utmaningarna 

Under Digigovs kommer vi att tillsammans fördjupa oss i hur digitaliseringen kan hjälpa oss möta våra viktigaste samhällsutmaningar inom fyra valbara sessioner: Arbete, tillväxt och integration, Hälsa, vård och omsorg, Utbildning, forskning och kompetens och Samhällsbyggnad, infrastruktur och smarta städer. Med hjälpa av exempel på smarta digitala lösningar, arbetssätt och samverkansinitiativ inom det offentliga kommer vi diskutera hur vi kan bemöta utmaningarna för det offentliga uppdraget inom respektive samhällsutmaning.

Vad som diskuteras

I anslutning till varje utmaning som behandlas kommer det finnas möjlighet att diskutera och ge inspel kring:

  • Var finns den största potentialen av digitaliseringen inom respektive samhällsutmaning?
  • Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att möta välfärdens utmaningar?
  • Vilka är de framgångsrika exemplen och hur kan de spridas till fler?
Du kan även följa hur statens pengar spenderas genom govdata. 

Arbete, tillväxt och integration

Smart företagande som förenklar för alla. Digitaliseringen leder till en kompetensväxling i hela vårt samhället och behovet av att skapa konkurrenskraftiga företag växer. Samtidigt som Sverige behöver bli bättre på integration av nyanlända och leverera en allt smartare välfärd för fler. Fram till 2025 kommer antalet personer mellan 15 och 74 år, som bor i Sverige och är födda i Norden, att minska med 100 000 invånare, samtidigt som antalet personer i samma ålder som kommer från andra länder ökar med 455 000. Om vi ska få ökad sysselsättning är det från denna grupp sysselsättningen måste komma. Hur kan vi bli bättre på att med hjälp av digitaliseringens möjligheter öka integrationen och få fler i arbete?

Utbildning, forskning och kompetens

Grunden för en ökad digital kompetens. Digitalisering och teknikutveckling förändrar snabbt kompetenskraven på arbetsmarknaden och många branscher upplever att de har svårt att rekrytera rätt kompetens. Skolan står inför utmaningen att få till bättre skolresultat och skapa ett lärande för framtiden samtidigt som kostnaderna ökar och många kommuner står inför investeringsbehov inför ökande årskullar. Digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter till lärande, minskad administration och bättre stöd till elever. Hur blir vi bättre på att använda digitaliseringen för att möta utmaningarna?

Samhällsbyggnad, infrastruktur & smarta städer

Digital infrastruktur som gemensam grund I de flesta svenska städer råder bostadsbrist, samtidigt som beståndet i många fall måste renoveras, ersättas eller byggas om. Urbaniseringen ställer höga krav på infrastrukturen och hur vi planerar våra städer. Samtidigt har vi de senaste åren har vi sett ett antal olika användningsområden växa fram, där digitaliseringen kan hjälpa oss att skapa en smartare stad. Vilka möjligheter finns för en effektivare försörjning av viktiga samhällstjänster som el, väg, vatten och värme? Hur kan vi blir bättre att använda tekniska landvinningar för att bygga ett hållbart samhällsbyggande?

Hälsa, vård & omsorg

Smart välfärd för framtidens utmaningar. Hälso- och sjukvården står inför utmaningar. Den demografiska utvecklingen, med snabbt växande befolkning, innebär att behoven och förväntningarna ökar på vård och omsorg. Samtidigt innebär digitaliseringen helt nya och bättre förutsättningar att ge patienter tillgång till god vård på egna villkor. Analyser visar också på en besparingspotential på uppskattningsvis 180 miljarder om året om vården digitaliserades i större utsträckning. Hur kan vi blir bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg?